Prophecies of the Post-Angel Era

Kunstnerforbundet, Oslo
13th April - 28th May 2023

(EN)
With a starting point in the literary phenomenon danmei, which can be directly translated as "aestheticism" or "indulging in beauty", Jinbin Chen explores the subculture and fictional universe associated with the Chinese online short story genre. Danmei revolves around love stories and erotic narratives between men, but is written and read primarily by women.

The exhibition transports us into the fictional "Omegaverse"—a hierarchic and chauvinistic tyranny populated by the dominating “alpha”, the “beta” workhorses, and the “omega” gender. Possessing both male bodies and uteruses, omegas are exploited and oppressed by alphas, but still often, against their will, form couples. The society they live in considers omegas to be tame and submissive birth machines.

In the exhibition, one such omega character appears in several of the Omegaverse's diverse propaganda: In one situation as the faithful partner of the leader of the “Galactic Empire” and later as a central figure in an emerging rebel movement. With the mythology surrounding the omega, Chen challenges various gender stereotypes and identities, exploring how these are exploited politically and culturally.

Examination and deconstruction of desire, gender temperament, and gender identity are consistent themes in Jinbin Chen's practice. He works interdisciplinarily with painting, sculpture, text, photography, and video.

(NO)
Med et utgangs­punkt i det litte­rære feno­menet danmei, som direkte oversatt kan bety “estetikk” eller “å hengi seg til skjønnhet”, utforsker Jinbin Chen sub­kulturen og det fiktive univer­set knyttet til den kine­siske inter­nett­novelle-sjangeren. Danmei er sentrert rundt kjær­lig­hets­historier og erotiske narra­tiver mellom menn, men skrives og leses primært av kvinner.

Utstillingen frakter oss inn i det fiktive “Omegaverset” – et hier­arkisk og sjåvin­istisk tyranni som befolkes av leder­kjønnet alpha, arbeids­biene beta og omega-kjønnet. Omegaene, som har både mannlig kropp og livmor, utnyttes og under­trykkes av alphaene, men mot sin vilje danner de likevel ofte par. Samfunnet de lever i anser omegaene som tandre og under­danige føde­maskiner.

I utstillingen opptrer én slik omega-karakter i flere av Omegaversets ulike propa­ganda­øyemed: I én situasjon som den trofaste partneren til lederen av Det Galaktiske Imperiet, og senere som front­figur for en gryende opprørs­beveg­else. Med myto­logien rundt omegaen utfordrer Chen ulike kjønns­stereotypier og iden­titeter og utforsker hvordan disse ut­nyttes politisk og kulturelt.

Undersøkelse og dekons­truksjon av kjønns­identitet, temper­ament, og begjær er gjennom­gående temaer i Jinbin Chens kunstner­skap. Han arbeider tverr­faglig med maleri, skulptur, tekst, foto og video.









Image courtesy of Kunstnerforbundet